pt_slider_activitati

CNFIS-FDI-2017-0094

CNFIS-FDI-2018-0283

_67a0011
slide4_intecs_home1
slide5_intecs_home

PROFILUL INSTITUŢIEI

Denumire instituţie: Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Cod de înregistrare fiscală: 4322831

Adresa instituţiei: str. Nicolae Iorga Nr. 1, 540088 Tîrgu Mureş

REPREZENTANTUL LEGAL

Nume şi prenume: Prof.dr. Enăchescu Călin

Funcţie: Rector

E-mail: ecalin@upm.ro

COORDONATOR PROIECT

Nume şi prenume: Conf.univ.dr.ing. Mircea DULĂU

Funcţie: Decanul Facultății de Inginerie

E-mail: mircea.dulau@ing.upm.ro

Îmbunătăţirea calităţii activității didactice în științe inginerești la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (ICADSI)

Domeniu vizat: 7. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Îmbunătăţirea calităţii activității didactice – instrument strategic la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (ICADIS)

Domeniu vizat: 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Obiectivele proiectului ICADSI

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea calității în ceea ce priveşte învăţarea şi predarea în UPM, incluzând mediul de învăţare şi legăturile relevante cu cercetarea ştiinţifică şi inovarea, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice.

 • OS 1:

  Abilitarea cu tehnici, strategii şi metode psihopedagogice specifice activităţilor instrucţional-educaţionale din mediul academic, cu accent pe metodele centrate pe student, pentru 75% din numărul cadrelor didactice ale Facultăţii de Inginerie (L3-L6).

 • OS 2

  Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice specifice ştiinţelor inginereşti prin facilitarea accesului studenţilor la minimum 75% din materialele educaţionale în format electronic, pentru un program de studiu de licență (L2-L5).

 • OS 3:

  Creşterea relevanţei formării studenţilor în ştiinţele inginereşti prin colectarea şi analiza informaţiilor provenite de la minimum 10 companii/firme (L1-L4).

 • OS 4:

  Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru identificarea de soluţii inginereşti la probleme practice, pentru cel puţin 70% din studenţii anului III de la programul de studiu Automatică şi informatică aplicată (L4-L6)

 • OS 5:

  Promovarea respectării deontologiei și eticii academice în ştiinţele inginereşti prin training organizat pentru cel puţin 70% din totalul resursei umane a Facultăţii de Inginerie (L2-L5).

 • OS 6:

  Managementul proiectului, comunicarea și promovarea implementării lui (L1-L6).

Obiectivele proiectului ICADIS

Obiectivele proiectului ICADIS sunt stabilite în vederea continuării activităților și rezultatelor proiectului CNFIS-FDI-2017-0094, Îmbunătăţirea calităţii activității didactice în științe inginerești la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (ICADSI), disponibile la adresa: http://icadsi.upm.ro/ro/activitati/.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea calității în ceea ce priveşte învăţarea şi predarea în UPM, incluzând mediul de învăţare, legăturile relevante cu cercetarea ştiinţifică și inovarea, cu mediul economic, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice.

 • OS 1:

  Implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii critice și centrate pe student, în activitatea didactică academică la UPM (L1, L2, L6-L8).

 • OS 2

  Facilitarea accesului studenților la materiale educaționale în format electronic și optimizarea activității didactice prin facilități de învățare activă e-learning (L2-L8).

 • OS 3:

  Formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în munca intelectuală a studenților (L1-L6).

 • OS 4:

  Educaţia pentru conştientizarea studenţilor privind impactul mediului antropic asupra mediului natural-ecologic (L1-L3).

 • OS 5:

  Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenților pentru identificarea de soluţii la probleme practice (L1, L2, L5-L8).

ICADSI

ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ASUMATE

Activitățile proiectului sunt dezvoltate în concordanță cu obiectivele specifice stabilite, planificate și corelate cu graficul de implementare.

 

Activități aferente OS 1: Abilitarea cu tehnici, strategii şi metode psihopedagogice specifice activităţilor instrucţional-educaţionale din mediul academic, cu accent pe metodele centrate pe student, pentru 75% din numărul cadrelor didactice ale Facultăţii de Inginerie (L3-L6):

1.1. Familiarizarea cu noile paradigme din domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei pe palierul didactico-aplicativ la tineri şi adulţi (L3);

1.2. Curriculum şi tehnologie didactică în mediul academic cu specific ingineresc (L3);

1.3. Design instrucţional şi educaţional al activităţilor specifice științelor inginerești (curs, seminar, laborator, proiect) (L4);

1.4. Centrarea pe student-specificităţi şi accente în învăţământul superior tehnic (L5);

1.5. Strategii evaluative tradiţionale, moderne şi complementare utilizate în activitatea academică inginerească. Evaluarea grupului ţintă (L6).

 

OS 1:

 • studiu – eseu argumentativ;
 • portofoliu curricular;
 • proiect – proiectarea educaţională;
 • studii de caz – modele de învăţare centrată pe student – portofoliu;
 • itemi, descriptori de performanţă, grile de evaluare;
 • chestionar de evaluare cu rată de succes de min. 90%;
 • chestionar de apreciere a activităţii formatorilor.

Activități aferente OS 2: Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice specifice ştiinţelor inginereşti prin facilitarea accesului studenţilor la minimum 75% din materialele educaţionale în format electronic, pentru un program de studiu de licență (L2-L5):

2.1. Elaborarea structurii platformei e-learning și a setului de specificaţii tehnice (L2);

2.2. Dezvoltarea și testarea platformei e-learning de acces la materialele didactice necesare actului instructiv-educativ (L3);

2.3. Integrarea pe platformă a cel puțin 75% din materialele educaționale, pentru un program de studiu de licență (L4,L5);

2.4. Stabilirea modalităților și politicilor de acces la platforma de suport educațional (L5).

 

OS 2:

 • document privind setul de specificații tehnice și structura platformei;
 • platforma educațională a facultății;
 • baza de date cu materialele didactice integrate pe platformă;
 • document privind mecanismele de acces, consultare și utilizare a platformei și a materialelor incluse.

 

 

Activități aferente OS 3: Creşterea relevanţei formării studenţilor în ştiinţele inginereşti prin colectarea şi analiza informaţiilor provenite de la minimum 10 companii/firme (L1-L4):

3.1. Întâlniri cu reprezentanţi relevanţi ai mediului economic regional şi naţional (L1,L2);

3.2. Stabilirea unei strategii de dezvoltare a relaţiilor mediului academic cu partenerii din mediul economic (L2);

3.3. Evidenţierea mecanismelor de succes ale unor absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie (L3);

3.4. Documentare privind modul de îmbunătăţire a curriculei în concordanţă cu cerinţele mediului economic, bazat pe feedback-ul primit de la acesta (L4).

OS3:

 • model de gestionare a parteneriatelor cu firmele;
 • program de permanentizare a întâlnirilor studenților cu reprezentanții companiilor/firmelor;
 • studiu cu propuneri de îmbunătățire a relațiilor facultății cu companiile prin intermediul absolvenților;
 • studiu cu propuneri de îmbunătățire a curriculei.

 

Activități aferente OS 4: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru identificarea de soluţii inginereşti la probleme practice, pentru cel puţin 70% din studenţii anului III de la programul de studiu Automatică şi informatică aplicată (L4-L6):

4.1. Dezvoltarea competențelor și abilităților de interpretare și utilizare a standardelor de automatizare a clădirilor (L4);

4.2. Îmbunătățirea nivelului de înțelegere a sistemului de monitorizare și gestiune tehnică a unei companii (L5);

4.3. Organizarea unui workshop pentru obţinerea feedback-ului din partea grupului ţintă (L5);

4.4. Facilitarea accesului studenților la studiu în spații cu sisteme de calcul și echipamente moderne (L5,L6).

 

OS4:

 • un seminar de instruire privind standardele de automatizare a clădirilor, organizat pentru 30 de studenți;
 • o vizită de studiu la centrul de comandă al unei companii, organizată pentru 30 de studenți;
 • document de sinteză privind opinia studenților;
 • laboratoare cu infrastructura modernizată.

 

Activități aferente OS 5: Promovarea respectării deontologiei și eticii academice în ştiinţele inginereşti prin training organizat pentru cel puţin 70% din totalul resursei umane a Facultăţii de Inginerie (L2-L5):

5.1. Studiul cadrului legislativ naţional şi european privind drepturile de proprietate intelectuală în educaţie (L2);

5.2. Documentare privind proprietatea intelectuală în universităţi, drepturi şi obligaţii, relaţia creatorului cu universitatea (L3);

5.3. Documentare privind digitizarea şi accesul la operele digitizate, diseminarea operelor în scop educaţional şi de cercetare, conţinutul creat de utilizatori (L4);

5.4. Instruire privind plagiatul şi metode de descoperire a lui (L5);

5.5. Evaluarea grupului ţintă (L5).

OS 5:

 • studiu privind cadrul legislativ;
 • studiu privind proprietatea intelectuală;
 • studiu privind digitizarea;
 • un training de utilizare a pachetului software antiplagiat organizat pentru cel puțin 25 cadre didactice ale Facultății de Inginerie (min. 70% din total);
 • chestionare de evaluare cu rată de succes de min. 90%.

 

Activități aferente OS 6: Managementul proiectului, comunicarea și promovarea implementării lui (L1-L6):

6.1. Managementul general al proiectului (L1-L6);

6.2. Managementul financiar-contabil al proiectului (L1-L6);

6.3. Achiziții (L2-L6);

6.4. Utilizarea canalelor de comunicare adecvate pentru informarea mediului universitar (L1-L6);

6.5. Dezvoltarea unui site pentru diseminarea rezultatelor proiectului (L4,L5).

OS 6:

 • organizarea echipei de implementare; stabilirea grupurilor ţintă; coordonarea interacțiunii experților și a procesului de formare;
 • rapoarte tehnice și financiare;
 • documentația aferentă achizițiilor;
 • strategia de comunicare;
 • site pentru prezentarea și diseminarea rezultatelor proiectului.

ICADIS

ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ASUMATE

Activitățile proiectului sunt dezvoltate în concordanță cu obiectivele specifice stabilite, planificate și corelate cu graficul de implementare, fiind realizabile cu resursele proiectului.

Activități aferente OS1: Implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii critice și centrate pe student, în activitatea didactică academică la UPM (L1, L2, L6-L8) – este vizat minimum 75% din numărul cadrelor didactice ale universității:

1.1. Familiarizarea cu categoriile de metode didactice specifice palierului didactico-aplicativ academic (L1);

1.2. Tehnologie și metodologie didactică modernă și complementară cu specific universitar (L2);

1.3. Strategii didactice specifice dezvoltării gândirii critice a studenților (L6);

1.4. Metode centrate pe student (L7);

1.5. Autoevaluarea ca element fundamental în evaluarea obiectivă a activității didactice studențești (L8).

 

OS 1:

 • studii de caz;
 • studiu comparativ;
 • studiu argumentativ;
 • studii de caz – modele de învăţare centrată pe student;
 • itemi, descriptori de performanţă, grile de evaluare;
 • chestionar de evaluare cu rată de succes de min. 90%;
 • chestionar de apreciere a activităţii formatorilor.

 

 

Activități aferente OS2: Facilitatea accesului studenților la materiale educaționale în format electronic și optimizarea activității didactice prin facilități de învățare activă e-learning (L2-L8) – sunt vizate programele de licență Ing. sistemelor electroenergetice, Tehn. construcțiilor de mașini, Ing. economică industrială, respectiv Automatică și informatică aplicată:

2.1. Extinderea resurselor hardware pentru platforma e-learning dezvoltată în FDI 2017 pe un nou suport de stocare (L2, L3);

2.2. Crearea structurii e-learning pentru trei programe de studiu de licență (L4-L6);

2.3. Extinderea platformei e-learning dezvoltată în FDI 2017 pentru un program de licență, cu facilități de învățare activă (teme, teste on-line, forum) (L5-L7);

2.4. Integrarea pe platformă a materialelor educaționale și de învățare activă (L5-L7);

2.5. Stabilirea modalităților și politicilor de acces la platforma suport educațională (L8).

 

OS 2:

 • document privind setul de specificații tehnice pentru configurația hardware;
 • document privind setul de specificații tehnice pentru structura platformei extinse;
 • platforma educațională e-campus;
 • baza de date cu minimum 75% din materialele educaționale integrate pe platformă;
 • document privind mecanismele de acces, consultare și utilizare a platformei și a materialelor incluse.

 

 

Activități aferente OS 3: Formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în munca intelectuală a studenților (L1-L6):

3.1. Documentare privind Standardele și reglementările conduitei academice a muncii intelectuale (L1);

3.2 Documentare privind Fundamentele eticii academice (L2);

3.3. Documentare privind Deontologia metodelor de cercetare (L3);

3.4. Documentare privind Mijloacele electronice de verificare a lucrărilor (L4);

3.5. Elaborarea cursului de Etică și integritate academică, în vederea introducerii în planurile de învățământ, începând cu anul univ. 2018-2019, conform Ord. MEN Nr. 3131/30.01.2018 (L5, L6).

 

OS 3:

 • capitol de curs Standarde și reglementări;
 • capitol de curs Fundamentele eticii academice;
 • capitol de curs Deontologia metodelor de cercetare;
 • capitol de curs Mijloacele electronice de verificare a lucrărilor;
 • cursul de Etică și integritate academică.

 

Activități aferente OS 4: Educaţia pentru conştientizarea studenţilor privind impactul mediului antropic asupra mediului natural-ecologic (L1-L3) – sunt vizați studenții de la programele de licență Tehn. construcțiilor de mașini, Ing. economică industrială:

4.1. Familiarizarea cu acquis-ul comunitar de mediu şi acceptarea acestuia la nivel naţional (L1);

4.2. Dezvoltarea abilităţilor pentru înţelegerea şi interpretarea Standardul ISO 14001, Management de mediu (L1, L2);

4.3. Aprofundarea prin facilitarea accesului studenţilor în zone afectate de activităţile antropice şi care sunt supuse sau urmează a fi supuse procesului de ecologizare (L2, L3);

4.4. Chestionare de feedback din partea grupului ţintă (L2, L3).

 

OS 4:

 • seminar de instruire privind acquis-ul comunitar şi naţional de mediu şi Standardul certificabil ISO 14001, organizat pentru 50 studenți;
 • vizite de studiu la instituţii cu activităţi în domeniul protecţiei mediului, Depozitul ecologic de deşeuri Sighişoara, Platforma BICAPA Târnăveni, organizate pentru 50 studenți;
 • workshop/întâlnire cu specialişti ai Autorității teritoriale pentru protecţia mediului, în vederea diseminării şi însuşirii unei concepţii ecologice unitare;
 • document de sinteză privind opinia studenţilor.

 

Activități aferente OS 5: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenților pentru identificarea de soluţii la probleme practice (L1, L2, L5-L8) – sunt vizați studenții de la programele de licență Ing. sistemelor electroenergetice, Automatică și informatică aplicată:

5.1. Dezvoltarea competențelor și abilităților de interpretare a schemelor de automatizare electro-pneumo-hidraulice, conform Standardului ISO 1219-1 (L1, L2, L5, L6);

5.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților de interpretare a schemelor electrice din stațiile de evacuare, interconectare și transformare, conform Standardului pentru Stații de transformare, IEC 60076-10 (L1, L2, L5, L6);

5.3. Facilitarea accesului studenților la studiu în spații cu sisteme de calcul, echipamente moderne și software dedicat (L6-L8);

5.4. Chestionare de feedback din partea grupului ţintă (L8).

OS 5:

 • două seminarii de instruire privind Standardul ISO 1219-1 și Standardul IEC 60076-10, organizate pentru 50 de studenți;
 • vizite de studiu la Centrul de control linii automatizate din competența Azomureș și la Stațiile din competența Transelectrica și Electrica, organizate pentru 50 studenți;
 • laboratoare cu infrastructura modernizată;
 • document de sinteză privind opinia studenților.

 

Conf.univ.dr.ing. Mircea DULAU

Conf.univ.dr.ing. Mircea DULAU

Director de proiect