pt_slider_activitati

CNFIS-FDI-2017-0094

_67a0011
slide4_intecs_home1
slide5_intecs_home

PROFILUL INSTITUŢIEI

Denumire instituţie: Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Cod de înregistrare fiscală: 4322831

Adresa instituţiei: str. Nicolae Iorga Nr. 1, 540088 Tîrgu Mureş

REPREZENTANTUL LEGAL

Nume şi prenume: Prof.dr. Enăchescu Călin

Funcţie: Rector

E-mail: ecalin@upm.ro

COORDONATOR PROIECT

Nume şi prenume: Conf.univ.dr.ing. Mircea DULĂU

Funcţie: Decanul Facultății de Inginerie

E-mail: mircea.dulau@ing.upm.ro

Îmbunătăţirea calităţii activității didactice în științe inginerești la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (ICADSI)

Domeniu vizat: 7. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea calității în ceea ce priveşte învăţarea şi predarea în UPM, incluzând mediul de învăţare şi legăturile relevante cu cercetarea ştiinţifică şi inovarea, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice.

 • OS 1:

  Abilitarea cu tehnici, strategii şi metode psihopedagogice specifice activităţilor instrucţional-educaţionale din mediul academic, cu accent pe metodele centrate pe student, pentru 75% din numărul cadrelor didactice ale Facultăţii de Inginerie (L3-L6).

 • OS 2

  Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice specifice ştiinţelor inginereşti prin facilitarea accesului studenţilor la minimum 75% din materialele educaţionale în format electronic, pentru un program de studiu de licență (L2-L5).

 • OS 3:

  Creşterea relevanţei formării studenţilor în ştiinţele inginereşti prin colectarea şi analiza informaţiilor provenite de la minimum 10 companii/firme (L1-L4).

 • OS 4:

  Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru identificarea de soluţii inginereşti la probleme practice, pentru cel puţin 70% din studenţii anului III de la programul de studiu Automatică şi informatică aplicată (L4-L6)

 • OS 5:

  Promovarea respectării deontologiei și eticii academice în ştiinţele inginereşti prin training organizat pentru cel puţin 70% din totalul resursei umane a Facultăţii de Inginerie (L2-L5).

 • OS 6:

  Managementul proiectului, comunicarea și promovarea implementării lui (L1-L6).

Activități asumate

Activități aferente OS 1: Abilitarea cu tehnici, strategii şi metode psihopedagogice specifice activităţilor instrucţional-educaţionale din mediul academic, cu accent pe metodele centrate pe student, pentru 75% din numărul cadrelor didactice ale Facultăţii de Inginerie (L3-L6):

1.1. Familiarizarea cu noile paradigme din domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei pe palierul didactico-aplicativ la tineri şi adulţi (L3);

1.2. Curriculum şi tehnologie didactică în mediul academic cu specific ingineresc (L3);

1.3. Design instrucţional şi educaţional al activităţilor specifice științelor inginerești (curs, seminar, laborator, proiect) (L4);

1.4. Centrarea pe student-specificităţi şi accente în învăţământul superior tehnic (L5);

1.5. Strategii evaluative tradiţionale, moderne şi complementare utilizate în activitatea academică inginerească. Evaluarea grupului ţintă (L6).

Rezultate/indicatori asumați

OS 1:

 • studiu – eseu argumentativ;
 • portofoliu curricular;
 • proiect – proiectarea educaţională;
 • studii de caz – modele de învăţare centrată pe student – portofoliu;
 • itemi, descriptori de performanţă, grile de evaluare;
 • chestionar de evaluare cu rată de succes de min. 90%;
 • chestionar de apreciere a activităţii formatorilor.

Activități aferente OS 2: Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice specifice ştiinţelor inginereşti prin facilitarea accesului studenţilor la minimum 75% din materialele educaţionale în format electronic, pentru un program de studiu de licență (L2-L5):

2.1. Elaborarea structurii platformei e-learning și a setului de specificaţii tehnice (L2);

2.2. Dezvoltarea și testarea platformei e-learning de acces la materialele didactice necesare actului instructiv-educativ (L3);

2.3. Integrarea pe platformă a cel puțin 75% din materialele educaționale, pentru un program de studiu de licență (L4,L5);

2.4. Stabilirea modalităților și politicilor de acces la platforma de suport educațional (L5).

OS 2:

 • document privind setul de specificații tehnice și structura platformei;
 • platforma educațională a facultății;
 • baza de date cu materialele didactice integrate pe platformă;
 • document privind mecanismele de acces, consultare și utilizare a platformei și a materialelor incluse.

Activități aferente OS 3: Creşterea relevanţei formării studenţilor în ştiinţele inginereşti prin colectarea şi analiza informaţiilor provenite de la minimum 10 companii/firme (L1-L4):

3.1. Întâlniri cu reprezentanţi relevanţi ai mediului economic regional şi naţional (L1,L2);

3.2. Stabilirea unei strategii de dezvoltare a relaţiilor mediului academic cu partenerii din mediul economic (L2);

3.3. Evidenţierea mecanismelor de succes ale unor absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie (L3);

3.4. Documentare privind modul de îmbunătăţire a curriculei în concordanţă cu cerinţele mediului economic, bazat pe feedback-ul primit de la acesta (L4).

OS3:

 • model de gestionare a parteneriatelor cu firmele;
 • program de permanentizare a întâlnirilor studenților cu reprezentanții companiilor/firmelor;
 • studiu cu propuneri de îmbunătățire a relațiilor facultății cu companiile prin intermediul absolvenților;
 • studiu cu propuneri de îmbunătățire a curriculei.

Activități aferente OS 4: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru identificarea de soluţii inginereşti la probleme practice, pentru cel puţin 70% din studenţii anului III de la programul de studiu Automatică şi informatică aplicată (L4-L6):

4.1. Dezvoltarea competențelor și abilităților de interpretare și utilizare a standardelor de automatizare a clădirilor (L4);

4.2. Îmbunătățirea nivelului de înțelegere a sistemului de monitorizare și gestiune tehnică a unei companii (L5);

4.3. Organizarea unui workshop pentru obţinerea feedback-ului din partea grupului ţintă (L5);

4.4. Facilitarea accesului studenților la studiu în spații cu sisteme de calcul și echipamente moderne (L5,L6).

OS4:

 • un seminar de instruire privind standardele de automatizare a clădirilor, organizat pentru 30 de studenți;
 • o vizită de studiu la centrul de comandă al unei companii, organizată pentru 30 de studenți;
 • document de sinteză privind opinia studenților;
 • laboratoare cu infrastructura modernizată.

Activități aferente OS 5: Promovarea respectării deontologiei și eticii academice în ştiinţele inginereşti prin training organizat pentru cel puţin 70% din totalul resursei umane a Facultăţii de Inginerie (L2-L5):

5.1. Studiul cadrului legislativ naţional şi european privind drepturile de proprietate intelectuală în educaţie (L2);

5.2. Documentare privind proprietatea intelectuală în universităţi, drepturi şi obligaţii, relaţia creatorului cu universitatea (L3);

5.3. Documentare privind digitizarea şi accesul la operele digitizate, diseminarea operelor în scop educaţional şi de cercetare, conţinutul creat de utilizatori (L4);

5.4. Instruire privind plagiatul şi metode de descoperire a lui (L5);

5.5. Evaluarea grupului ţintă (L5).

OS 5:

 • studiu privind cadrul legislativ;
 • studiu privind proprietatea intelectuală;
 • studiu privind digitizarea;
 • un training de utilizare a pachetului software antiplagiat organizat pentru cel puțin 25 cadre didactice ale Facultății de Inginerie (min. 70% din total);
 • chestionare de evaluare cu rată de succes de min. 90%.

Activități aferente OS 6: Managementul proiectului, comunicarea și promovarea implementării lui (L1-L6):

6.1. Managementul general al proiectului (L1-L6);

6.2. Managementul financiar-contabil al proiectului (L1-L6);

6.3. Achiziții (L2-L6);

6.4. Utilizarea canalelor de comunicare adecvate pentru informarea mediului universitar (L1-L6);

6.5. Dezvoltarea unui site pentru diseminarea rezultatelor proiectului (L4,L5).

OS 6:

 • organizarea echipei de implementare; stabilirea grupurilor ţintă; coordonarea interacțiunii experților și a procesului de formare;
 • rapoarte tehnice și financiare;
 • documentația aferentă achizițiilor;
 • strategia de comunicare;
 • site pentru prezentarea și diseminarea rezultatelor proiectului.

Coordonator proiect

conf.univ.dr.ing. Mircea DULĂU

conf.univ.dr.ing. Mircea DULĂU

Decan Facultatea de Inginerie