pt_slider_activitati

Descrierea activităţilor

Activitățile proiectului sunt dezvoltate în concordanță cu obiectivele specifice stabilite, planificate și corelate cu graficul de implementare

OS1Abilitarea cu tehnici, strategii şi metode psihopedagogice specifice activităţilor instrucţional-educaţionale din mediul academic, cu accent pe metodele centrate pe student, pentru 75% din numărul cadrelor didactice ale Facultăţii de Inginerie (L3-L6):

1.1. Familiarizarea cu noile paradigme din domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei pe palierul didactico-aplicativ la tineri şi adulţi (L3);

1.2. Curriculum şi tehnologie didactică în mediul academic cu specific ingineresc (L3);

1.3. Design instrucţional şi educaţional al activităţilor specifice științelor inginerești (curs, seminar, laborator, proiect) (L4);

1.4. Centrarea pe student-specificităţi şi accente în învăţământul superior tehnic (L5);

1.5. Strategii evaluative tradiţionale, moderne şi complementare utilizate în activitatea academică inginerească. Evaluarea grupului ţintă (L6).

OS2Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice specifice ştiinţelor inginereşti prin facilitarea accesului studenţilor la minimum 75% din materialele educaţionale în format electronic, pentru un program de studiu de licență (L2-L5):

2.1. Elaborarea structurii platformei e-learning și a setului de specificaţii tehnice (L2);

2.2. Dezvoltarea și testarea platformei e-learning de acces la materialele didactice necesare actului instructiv-educativ (L3);

2.3. Integrarea pe platformă a cel puțin 75% din materialele educaționale, pentru un program de studiu de licență (L4,L5);

2.4. Stabilirea modalităților și politicilor de acces la platforma de suport educațional (L5).

OS3 Creşterea relevanţei formării studenţilor în ştiinţele inginereşti prin colectarea şi analiza informaţiilor provenite de la minimum 10 companii/firme (L1-L4):

3.1. Întâlniri cu reprezentanţi relevanţi ai mediului economic regional şi naţional (L1,L2);

3.2. Stabilirea unei strategii de dezvoltare a relaţiilor mediului academic cu partenerii din mediul economic (L2);

3.3. Evidenţierea mecanismelor de succes ale unor absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie (L3);

3.4. Documentare privind modul de îmbunătăţire a curriculei în concordanţă cu cerinţele mediului economic, bazat pe feedback-ul primit de la acesta (L4).

OS4Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru identificarea de soluţii inginereşti la probleme practice, pentru cel puţin 70% din studenţii anului III de la programul de studiu Automatică şi informatică aplicată (L4-L6):

4.1. Dezvoltarea competențelor și abilităților de interpretare și utilizare a standardelor de automatizare a clădirilor (L4);

4.2. Îmbunătățirea nivelului de înțelegere a sistemului de monitorizare și gestiune tehnică a unei companii (L5);

4.3. Organizarea unui workshop pentru obţinerea feedback-ului din partea grupului ţintă (L5);

4.4. Facilitarea accesului studenților la studiu în spații cu sisteme de calcul și echipamente moderne (L5,L6).

OS5 Promovarea respectării deontologiei și eticii academice în ştiinţele inginereşti prin training organizat pentru cel puţin 70% din totalul resursei umane a Facultăţii de Inginerie (L2-L5):

5.1. Studiul cadrului legislativ naţional şi european privind drepturile de proprietate intelectuală în educaţie (L2);

5.2. Documentare privind proprietatea intelectuală în universităţi, drepturi şi obligaţii, relaţia creatorului cu universitatea (L3);

5.3. Documentare privind digitizarea şi accesul la operele digitizate, diseminarea operelor în scop educaţional şi de cercetare, conţinutul creat de utilizatori (L4);

5.4. Instruire privind plagiatul şi metode de descoperire a lui (L5);

5.5. Evaluarea grupului ţintă (L5).

OS6 Managementul proiectului, comunicarea și promovarea implementării lui (L1-L6):

6.1. Managementul general al proiectului (L1-L6);

6.2. Managementul financiar-contabil al proiectului (L1-L6);

6.3. Achiziții (L2-L6);

6.4. Utilizarea canalelor de comunicare adecvate pentru informarea mediului universitar (L1-L6);

6.5. Dezvoltarea unui site pentru diseminarea rezultatelor proiectului (L4,L5).

ICADIS

Activitățile proiectului sunt dezvoltate în concordanță cu obiectivele specifice stabilite, planificate și corelate cu graficul de implementare, fiind realizabile cu resursele proiectului.

OS1 Implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii critice și centrate pe student, în activitatea didactică academică la UPM (L1, L2, L6-L8) – este vizat minimum 75% din numărul cadrelor didactice ale universității:

1.1. Familiarizarea cu categoriile de metode didactice specifice palierului didactico-aplicativ academic (L1);

1.2. Tehnologie și metodologie didactică modernă și complementară cu specific universitar (L2);

1.3. Strategii didactice specifice dezvoltării gândirii critice a studenților (L6);

1.4. Metode centrate pe student (L7);

1.5. Autoevaluarea ca element fundamental în evaluarea obiectivă a activității didactice studențești (L8).

OS2 Facilitatea accesului studenților la materiale educaționale în format electronic și optimizarea activității didactice prin facilități de învățare activă e-learning (L2-L8) – sunt vizate programele de licență Ing. sistemelor electroenergetice, Tehn. construcțiilor de mașini, Ing. economică industrială, respectiv Automatică și informatică aplicată:

2.1. Extinderea resurselor hardware pentru platforma e-learning dezvoltată în FDI 2017 pe un nou suport de stocare (L2, L3);

2.2. Crearea structurii e-learning pentru trei programe de studiu de licență (L4-L6);

2.3. Extinderea platformei e-learning dezvoltată în FDI 2017 pentru un program de licență, cu facilități de învățare activă (teme, teste on-line, forum) (L5-L7);

2.4. Integrarea pe platformă a materialelor educaționale și de învățare activă (L5-L7);

2.5. Stabilirea modalităților și politicilor de acces la platforma suport educațională (L8).

OS3 Formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în munca intelectuală a studenților (L1-L6):

3.1. Documentare privind Standardele și reglementările conduitei academice a muncii intelectuale (L1);

3.2. Documentare privind Fundamentele eticii academice (L2);

3.3. Documentare privind Deontologia metodelor de cercetare (L3);

3.4. Documentare privind Mijloacele electronice de verificare a lucrărilor (L4);

3.5. Elaborarea cursului de Etică și integritate academică, în vederea introducerii în planurile de învățământ, începând cu anul univ. 2018-2019, conform Ord. MEN Nr. 3131/30.01.2018 (L5, L6).

OS4 Educaţia pentru conştientizarea studenţilor privind impactul mediului antropic asupra mediului natural-ecologic (L1-L3) – sunt vizați studenții de la programele de licență Tehn. construcțiilor de mașini, Ing. economică industrială:

4.1. Familiarizarea cu acquis-ul comunitar de mediu şi acceptarea acestuia la nivel naţional (L1);

4.2. Dezvoltarea abilităţilor pentru înţelegerea şi interpretarea Standardul ISO 14001, Management de mediu (L1, L2);

4.3. Aprofundarea prin facilitarea accesului studenţilor în zone afectate de activităţile antropice şi care sunt supuse sau urmează a fi supuse procesului de ecologizare (L2, L3);

4.4. Chestionare de feedback din partea grupului ţintă (L2, L3).

OS5 Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenților pentru identificarea de soluţii la probleme practice (L1, L2, L5-L8) – sunt vizați studenții de la programele de licență Ing. sistemelor electroenergetice, Automatică și informatică aplicată:

5.1. Dezvoltarea competențelor și abilităților de interpretare a schemelor de automatizare electro-pneumo-hidraulice, conform Standardului ISO 1219-1 (L1, L2, L5, L6);

5.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților de interpretare a schemelor electrice din stațiile de evacuare, interconectare și transformare, conform Standardului pentru Stații de transformare, IEC 60076-10 (L1, L2, L5, L6);

5.3. Facilitarea accesului studenților la studiu în spații cu sisteme de calcul, echipamente moderne și software dedicat (L6-L8);

5.4. Chestionare de feedback din partea grupului ţintă (L8).